Skip to main content

ARTIKEL 1: DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
• Abonnement: een dienst of faciliteit die tegen vergoeding van RGYM kan worden afgenomen.
• RGYM: RGYM B.V. alsmede de activiteiten die onder de naam RGYM worden aangeboden.
• RGYM key: toegangssleutel “RFID key” voor de RGYM vestiging.
• RGYM vestiging: de fysieke locatie waar RGYM wordt aangeboden, inclusief de Thuisvestiging.
• Bedrijfsfitness: deelname aan RGYM tegen een met de werkgever overeengekomen tarief, (i) waarbij de werkgever het lidmaatschap is aangegaan of (ii) waarbij de werknemer via de door RGYM voor de bemiddeling voor bedrijfsfitness aangestelde partij gebruik kan maken van RGYM.
• Deelnemer: natuurlijk persoon, welke als werknemer, niet zijnde een Lid, deelneemt aan bedrijfsfitness en via de afspraken van de werkgever met RGYM ook rechtstreeks gebonden is aan deze Algemene Voorwaarden.
• Gastheer/vrouw: degene die zorg draagt voor het beheer van een RGYM vestiging.
• Ingangsdatum: De Overeenkomst gaat in op afgesproken dag welke aangegeven staat op het inschrijfformulier dan wel online gekozen is. De kosten zullen naar rato worden verrekend naar de eerste dag van de eerstvolgende kalendermaand nadat RGYM de inschrijving heeft ontvangen, met uitzondering van de situatie zoals beschreven in artikel 2.d.
• Inschrijving: een inschrijving waarmee men Lid wordt op een van de manieren beschreven in artikel 2 lid a.
• Jeugdlid: een natuurlijk persoon tussen de 10 en 16 jaar die op eigen naam Lid is.
• Lid: de natuurlijke persoon (m/v), waaronder ook een Jeugdlid, of -¬ in geval van Bedrijfsfitness -¬ de rechtspersoon of partij op wiens naam het lidmaatschap is geadministreerd.
• Lidmaatschapsovereenkomst: de overeenkomst die ontstaat tussen RGYM en Lid door inschrijving op een van de wijzen zoals beschreven in artikel 2.a en waarin de afspraken tussen partijen zijn vastgelegd inclusief deze algemene voorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden.
• Overeenkomst: de Lidmaatschapsovereenkomst / Lidmaatschap.
• Thuisvestiging: de RGYM vestiging die in de Overeenkomst wordt aangemerkt als thuisclub.

ARTIKEL 2: LID WORDEN EN TOEGANG

a. Lid worden bij RGYM kan op de volgende manieren:
1. een volledig ingevulde digitale inschrijving verzenden vanuit de website (www.rgym.nl);; of
2. het papieren inschrijfformulier, tevens Overeenkomst, in te vullen, te ondertekenen en bij de RGYM vestiging in te leveren, of
3. de -¬ in geval van Bedrijfsfitness – met de werkgever overeengekomen wijze.
b. Bij inschrijving via de website of telefonisch heeft het Lid het recht om binnen 7 dagen na de dag van inschrijving zonder opgave van redenen af te zien van het lidmaatschap door dit mede te delen op de wijze zoals beschreven in artikel 6.a. Deze bedenktijd geldt niet voor eventuele actie abonnementen de andere manieren van Inschrijving die zijn beschreven in artikel 2a sub 2 en 3. Als de 14e dag in het weekend valt, of op een nationaal erkende feestdag, loopt de termijn van 7 dagen tot en met het einde van de eerste daaropvolgende werkdag. Indien het Lid binnen de bedenktijd van 7 dagen besluit af te zien van het lidmaatschap, is RGYM gerechtigd om inschrijfgeld en de pro-¬rata kosten in rekening te brengen voor de dagen vanaf de inschrijving tot de herroeping.
c. Tenzij er sprake is van de situatie zoals beschreven in artikel 2.d, is een Lid lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijving en gaat de SEPA automatische incasso vanaf dat moment van start. Het niet voldoen aan enige betalingsverplichting door een Lid kan er enkel toe leiden dat de Overeenkomst eindigt indien deze wordt ontbonden door RGYM.
d. Als het maximum aantal leden is bereikt, hetgeen ter eenzijdige beoordeling is van RGYM, kan een natuurlijk persoon indien gewenst op een wachtlijst worden geplaatst.
e. Uitsluitend op vertoon van een geldige RGYM key krijgt een Lid of Deelnemer toegang tot de RGYM vestiging. RGYM heeft het recht te controleren of Leden en/of Deelnemers rechtmatig in een RGYM vestiging binnen zijn of willen gaan door om legitimatie te vragen.
f. Jongeren vanaf 10 tot en met 15 jaar, zijnde Jeugdleden, kunnen met een beperkt abonnement sporten bij RGYM. In de zaal krijgen de jeugdleden uitsluitend toegang tot de RGYM vestiging onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een meetrainend Lid van 18 jaar of ouder. Inschrijving voor een jeugdlidmaatschap dient op de RGYM vestiging te gebeuren met goedkeuring en ondertekening door de ouder / wettelijk vertegenwoordiger.
g. Voor het gebruik van andere abonnementsvormen dan de standaard en het pro abonnement kan RGYM aanvullende voorwaarden van toepassing verklaren.
h. In het geval van speciale acties kan RGYM aanvullende actie voorwaarden van toepassing verklaren.

ARTIKEL 3: RGYM KEY

a. De RGYM key blijft te allen tijde eigendom van RGYM.
b. Overdraagbaarheid: Als het Lid een natuurlijk persoon is, is het de Gezinsleden van het Lid, niet toegestaan gebruik te maken van de RGYM key van het Lid. RGYM kan op haar website aanvullende voorwaarden stellen aan de overdraagbaarheid van de RGYM key.
c. Op basis van de Overeenkomst mag alleen het Lid of Deelnemer gebruik maken van de RGYM vestiging.
d. Het Lid blijft te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor de wijze van gebruik en/of misbruik van de RGYM key en staat er voor in dat het Lid of de Deelnemers deze algemene voorwaarden en de huisregels van RGYM naleven.
e. Bij verlies of diefstal of anderszins zoek raken van de RGYM pas dient het Lid dit te melden bij de klantenservice van RGYM, waarna de RGYM key geblokkeerd wordt voor toegang tot de RGYM vestiging. De betalingsverplichting van het Lid blijft onverminderd van kracht (zie ook art.5e).
f. Na verlies of diefstal kan een RGYM key op verzoek vervangen worden. Ongeacht de reden voor het zoek raken van de RGYM key, wordt hiervoor via SEPA automatische incasso of eventueel via pinbetaling op de club, een vervangingsbijdrage van €5,-¬ in rekening gebracht.
g. De gekochte credit’ s voor gebruik aan de kassa worden beheerd door ons systeem bij verlies of diefstal worden deze weer ter beschikking gesteld op de nieuwe RGYM key.

ARTIKEL 4: OPENINGSTIJDEN

a. RGYM bepaalt de openingstijden gedurende welke gebruik kan worden gemaakt van de Overeenkomst.
b. RGYM is gerechtigd om de RGYM vestiging geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.
c. RGYM is gerechtigd de openingstijden van (of onderdelen van) de RGYM vestiging tijdelijk of blijvend te wijzigen.
d. RGYM is gerechtigd de RGYM vestiging voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. Het Lid heeft geen recht op restitutie van lidmaatschapsgelden.

ARTIKEL 5: LIDMAATSCHAP, TERMIJN EN BETALING

a. Een Overeenkomst bij RGYM wordt aangegaan voor de contractduur van minimaal 3 maanden vanaf de Ingangsdatum.
b. Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de Ingangsdatum, zodat het Lid, de Deelnemer en/of het Gezinslid een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten van RGYM, is het Lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen.
c. Met uitzondering van met een werkgever overeengekomen tarieven, zijn alle tarieven te vinden op www.rgym.nl of bij de balie van een RGYM vestiging op te vragen.
d. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.
e. Betaling van het lidmaatschap dient te geschieden vooruit per maan of per jaar via SEPA automatische incasso. Dit is ook het geval bij een Overeenkomst die is verlengd voor onbepaalde tijd. Een Lid, zijnde een natuurlijk persoon, kan bij aanvang van een jaar lidmaatschap kiezen voor termijnbetaling. Termijnbetaling is uitsluitend mogelijk per maand vooruit via SEPA automatische incasso en tegen betaling van een toeslag.
f. Bij niet tijdige ontvangst door RGYM van verschuldigde bedragen om welke reden dan ook (bijv. stornering, onvoldoende saldo etc.), wordt de incasso nogmaals aangeboden of via SEPIA of via mollie per mail. Indien het Lid, ook na ingebreke te zijn gesteld, alsnog niet aan de betalingsverplichting voldoet, is het Lid in verzuim en worden incassokosten in rekening gebracht. RGYM is vanaf dat moment gerechtigd de totale vordering uit handen te gegeven ter incasso. In dat geval is het Lid gehouden om de volledige opeisbare vordering, waaronder alle bedragen zoals bedoeld in artikel 5.d hierboven, alsmede toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de Overeenkomst, inclusief alle buitengerechtelijke incassokosten ineens te voldoen.
g. Een RGYM key wordt geblokkeerd indien en voor zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Indien het Lid in verzuim is door een betalingsachterstand, kan RGYM de Overeenkomst met directe ingang beëindigen, onverminderd het recht om de vordering die op dat moment open staat, evenals toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de Overeenkomst, ineens en direct bij het Lid te (laten) incasseren.
h. RGYM behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks per 1 januari met maximaal 8% te indexeren. Het Lid is niet gerechtigd om de Overeenkomst als gevolg van een tariefswijziging te ontbinden, tenzij het Lid een natuurlijk persoon is, de tariefswijziging een verhoging van de contributie betreft en deze verhoging binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst plaatsvindt of hoger is dan 8%. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.
i. Indien het Lid of de Deelnemer geen gebruik maakt van de Overeenkomst of een Aanvullend abonnement, vindt geen teruggave van het lidmaatschapsgeld plaats.
j. RGYM behoudt zich per RGYM vestiging het recht voor om de groepslesfaciliteiten van tijd tot tijd aan te passen. Hieronder is ook begrepen het (tijdelijk) aanbieden van een aangepast(e) groepsles(rooster), het aanpassen van het aantal uren en de tijden waarop een groepsles wordt gegeven/ingepland, de soorten groepslessen en de inhoud hiervan, de materialen die worden gebruikt bij een groepsles of het annuleren van een of meerdere groepslessen. Deze aanpassingen of annuleringen geven geen recht op teruggave van het lidmaatschapsgeld.
k. Indien Lid en/of Deelnemer gaat verhuizen krijgt het Lid de mogelijkheid om tussentijds de overeenkomst te beëindigen, vanaf het moment van verhuizing, met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.
l. Indien Lid / Deelnemer naar de beoordeling van RGYM aantoonbaar maakt dat, op basis van medische redenen, blijvend geen gebruik gemaakt kan worden van de Overeenkomst, krijgt het Lid de mogelijkheid om tussentijds de overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen vanaf de kennisgeving.
M. Indien Lid / Deelnemer naar de beoordeling van RGYM aantoonbaar maakt dat er víér weken op vakantie gegaan word. Krijgt het Lid de mogelijkheid om in deze periode de overeenkomst te pauzeren.

ARTIKEL 6: BEËINDIGEN LIDMAATSCHAP

a). Beëindiging van een lidmaatschapsovereenkomst geschiedt door opzegging. Opzegging dient door het Lid via de informatie balie op de RGYM vestiging te geschieden, middels het invullen en ondertekenen van het uitschrijfformulier. Als het Lid zijn lidmaatschapsovereenkomst niet uiterlijk 30 dagen voor de einddatum van de initiële Overeenkomst duur opzegt, wordt het lidmaatschap automatisch verlengd voor één maand en bij een jaar Overeenkomst voor onbepaalde duur. Indien het lidmaatschap telefonisch of online is aangegaan, kan het Lid de Overeenkomst niet telefonisch opzeggen.
b). RGYM behoudt zich het recht voor bij wanprestatie, bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of anders gebleken onaanvaardbaar gedrag, ter exclusieve beoordeling door RGYM, het Lid de toegang tot een RGYM vestiging te ontzeggen en het lidmaatschap (per direct) te beëindigen.
c). Opschorting van het lidmaatschap om welke reden dan ook is niet toegestaan.
d). Indien het lidmaatschap wordt opgezegd, binnen de contract periode, dient het lid het openstaande tegoed aan abonnement kosten eerst te worden voldaan, voordat het Lid zich kan uitschrijven.
e). Indien de Overeenkomst is verlengd voor onbepaalde duur, bij een jaarcontract, bedraagt de opzegtermijn 30 dagen.
f). Indien het lidmaatschap is verlengd voor onbepaalde duur en wordt opgezegd, zal RGYM het financiële voordeel wat een jaarcontract met zich meebrengt terug vorderen. Hierbij wordt het verschuldigde tarief voor de periode, in dat jaar, tot aan de beëindiging opnieuw berekend naar het bedrag dat voor die periode verschuldigd zou zijn bij een maand abonnement. Het teveel betaalde bedrag wordt direct geïncasseerd.
g). Middels een doktersverklaring waarin nadrukkelijk wordt aangegeven dat het Lid geen gebruik meer mag maken van de fitness apparatuur, kan het Lid voor de einddatum van het contract stoppen, wel met inachtneming van één maand opzegtermijn.

ARTIKEL 7: OVERMACHT

 1. RGYM is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van RGYM wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (1) overmacht van toeleveranciers van RGYM, (2) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan RGYM zijn voorgeschreven of aanbevolen, (3) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de Dienst betrokken derden, (4) overheidsmaatregelen, (5) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (6) ziekte van werknemers van RGYM of door haar ingeschakelde adviseurs en (6) overige situaties die naar het oordeel van RGYM buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. RGYM is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

ARTIKEL 8: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

 1. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van activiteiten, die deel uitmaken van RGYM, is geheel voor eigen risico van het Lid, de Deelnemer en/of het Gezinslid.
  b. RGYM en de voor haar of in haar opdracht werkzame personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het Lid, de Deelnemer en/of Jeugdlid.
  c. Het Lid, de Deelnemer en/of Jeugdlid zal zowel RGYM als de Gastheer/vrouw vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.
  d. RGYM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het Lid, de Deelnemer en/of Jeugdlid.

ARTIKEL 9: KLACHTEN

In geval van klachten met betrekking tot RGYM dient het Lid zich in eerste instantie te wenden tot de Gastheer/vrouw en in tweede instantie tot RGYM, zoals beschreven op de website (www.rgym.nl).

ARTIKEL 10: PERSOONSGEGEVENS

 1. RGYM verwerkt de persoonsgegevens van het Lid binnen de kaders van de toepasselijke wet-­ en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.
  b. RGYM verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, informatie aan de werkgever van de Deelnemer over het gebruik van het lidmaatschap, ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden, voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van RGYM en/of diensten van derden die te maken hebben met de diensten van RGYM.
  c. Het Lid, zijnde een natuurlijk persoon, heeft een inzage-­, correctie-­ en verzet recht met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens. RGYM kan voor een inzage en/of het doorvoeren van correcties en/of voor het behandelen van een verzet kosten in rekening brengen tot het wettelijk maximum. Het betreffende Lid kan een bezwaar tegen verwerking van zijn persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctie en verzet richten aan RGYM.

ARTIKEL 11: AANVULLENDE ABONNEMENTEN

10.1 Aanmelden
a. Aanmelden voor een Aanvullend abonnement is mogelijk op voorwaarde van en tijdens de gehele contractduur van een Overeenkomst en vindt plaats op de wijze zoals uiteengezet in artikel 2.a.1,
2.a.2 en 2.a.3.
b. Voor een Aanvullend abonnement kan een maximum aantal leden gelden. Wanneer dit maximum aantal is bereikt, wordt het Lid indien gewenst op een wachtlijst geplaatst.
c. De ingangsdatum van de Aanvullend abonnement is de eerste dag van de kalendermaand volgend op de maand waarin RGYM de aanmelding voor de Aanvullend abonnement heeft ontvangen.
10.2: Afmelden
a. Onder afmelden wordt verstaan: het beëindigen van (het recht op gebruik van) een Aanvullend abonnement. Afmelden door het Lid is mogelijk vanaf het moment waarop de minimale contractduur van de Overeenkomst van 3 maanden is verlopen. Afmelden is mogelijk op dezelfde wijze waarop het Lid zich heeft aangemeld voor de Aanvullend abonnement. Afmelding geschiedt tezamen met de opzegging van de Overeenkomst, danwel door zelfstandige afmelding met inachtneming van tenminste 30 dagen indien de Overeenkomst is verlengd voor onbepaalde tijd.
b. Alle Aanvullend abonnement eindigen van rechtswege, zonder dat een nadere opzegging is vereist, wanneer de Overeenkomst om wat voor reden dan ook eindigt.
c. Opschorting van een Aanvullend abonnement om welke reden dan ook is niet toegestaan.
10.3: Betalen
a. De betalingsvoorwaarden zoals opgenomen in artikel 5 algemene voorwaarden RGYM zijn van overeenkomstige toepassing op betaling van de vergoeding voor een Aanvullend abonnement. De Betaling voor de Aanvullend abonnement zal worden toegevoegd aan de betaling van het lidmaatschapsgeld en ineens worden geïncasseerd.
b. Indien de Aanvullend abonnement eerder wordt geactiveerd dan de overeengekomen ingangsdatum van de Aanvullend abonnement, is artikel 5.b. van overeenkomstige toepassing op de berekening van de vergoeding van de Aanvullend abonnement(‘s).
10.4: Aanvullend abonnement toelichting
a. Voor iedere groepsles geldt een beperkt aantal deelnemers (vol=vol).
b. Reservering van groepslessen kan slechts geschieden bij de relevante RGYM Vestiging op de daar aangegeven wijze of -­zodra RGYM dit mogelijk maakt -­ via de website van RGYM. RGYM kan als voorwaarde stellen dat groepslessen gereserveerd dienen te worden op door RGYM te bepalen wijze.
c. De meest actuele informatie van de groepslesfaciliteiten en roosters is op te vragen bij de RGYM vestiging.
d. RGYM behoudt zich per RGYM vestiging het recht voor om de groepslesfaciliteiten van tijd tot tijd aan te passen. Hieronder is ook begrepen het (tijdelijk) aanbieden van een aangepast(e) groepsles(rooster), het aanpassen van het aantal uren en/ of de tijden waarop een groepsles wordt gegeven/ingepland, de soorten groepslessen en de inhoud hiervan, de materialen die worden gebruikt bij een groepsles of het annuleren van een of meerdere groepslessen. Deze aanpassingen of annuleringen geven geen recht op restitutie van de bijdrage voor deze Aanvullend abonnement.
e. RGYM kan nadere voorwaarden stellen aan Aanvullend abonnements, waaronder ook Aanvullend abonnement die niet worden genoemd in deze Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 12: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 1. Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten door of met RGYM aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
  b. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst tussen het Lid en RGYM zullen worden beslecht door een volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter in het arrondissement waar de Thuisvestiging is gevestigd.

ARTIKEL 13: TOT SLOT

a. Door zijn inschrijving verklaart het Lid deze Algemene Voorwaarden en de huisregels van RGYM te accepteren en hiernaar te handelen.
b. Deze Algemene Voorwaarden en de huisregels van RGYM zijn terug te vinden op www.rgym.nl en op te vragen bij de balie van een RGYM vestiging.
c. Deze Algemene Voorwaarden tezamen met de Overeenkomst beheersen de rechtsverhouding tussen RGYM en het Lid.

ARTIKEL 14: BUITENACTIVITEITEN

a. Mocht een aanleiding voordoen voor RGYM om haar Overeenkomst buiten haar thuisvestiging RGYM plaats te laten vinden zijn alle genoemde voorwaarden van toepassing.
b. Het beoefenen van buitenactiviteiten kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van buitenactiviteiten door RGYM is geheel voor eigen risico van het Lid, de Deelnemer en/of het Gezinslid. RGYM is niet aansprakelijk wanneer een ongeval zich voordoet.
c. RGYM en de voor haar of in haar opdracht werkzame personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het Lid, de Deelnemer en/of Jeugdlid.
d. Het Lid, de Deelnemer en/of Jeugdlid zal zowel RGYM als de Gastheer/vrouw vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.
e. RGYM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het Lid, de Deelnemer en/of Jeugdlid.